China 1990 - 1994 6 coins Silver PROOF

EUR290.00
10 Yuan KM# 302 1990
10 Yuan KM# 229 199110 Yuan KM# 296 199110 Yuan KM# 520 199310 Yuan KM# 521 199310 Yuan KM# 522 1994
SKU: China 1990 - 1994 6 coins Silver PROOF
10 Yuan KM# 302 1990
10 Yuan KM# 229 1991
10 Yuan KM# 296 1991
10 Yuan KM# 520 1993
10 Yuan KM# 521 1993
10 Yuan KM# 522 1994
Price: EUR290.00
10 Yuan KM# 302 1990
10 Yuan KM# 229 1991
10 Yuan KM# 296 1991
10 Yuan KM# 520 1993
10 Yuan KM# 521 1993
10 Yuan KM# 522 1994